Archief

Terugblik op diensten en activiteiten

Hier vindt u de woorden ter overdenking in de Stille Week 6 t/m 9 april 2020

Tekst bij meditatief avondgebed voor maandag 6 april: woorden bij Matteus 5:1-11, 6 april 2020 – Getekend door hoop – dat is het watermerk, ook van Jezus’ woorden uit de Bergrede.

Tien maal klinkt het woord “gelukkig”. Vanuit de diepte, de moeite van het bestaan, klinkt over kwetsbare mensen als u en ik: gelukkig ben je, als je nederig bent van hart, als je treurt, dorst naar gerechtigheid, gelukkig ben je als je in je zachtmoedigheid, klappen oploopt. Gelukkig ben je als je zuiver van hart bent en wilt blijven – gelukkig ben je als je wordt vervolgd omwille van de gerechtigheid. Tien keer klinkt belofte, gericht op toekomst: je zult getroost worden, je zult verzadigd worden, het land bezitten, je zult God zien – kinderen van God genoemd worden. Zoals de tien plagen in Egypte tien slagen waren die het onrecht wisten te breken van onrecht en slavernij, zo gelden de tien woorden van Jezus als belofte, evenzeer bevrijdend, genezend
omdat ze ons optillen uit angst en vertwijfeling en ons richten op de toekomst. Als er ooit een tijd is waarin we die gerichtheid op toekomst nodig hebben, dan is dat nu in deze weken en maanden, waarin zoveel tot stilstand is gekomen, maar waarin ons denken kan blijven doormalen – niet de angst zal ons moeten leiden, maar vertrouwen in de toekomst. Die wijsheid en veerkracht ligt in de bemoedigende woorden van Jezus. Hij hield daaraan vast, ook toen het net zich samentrok om zijn leven. Jezus bleef getekend, ook door de hoop. Als zoon uit Israel had hij geleerd zo te leven – de dagen te tellen, vanuit het donker naar het licht, gericht op de toekomst die blijft geborgen in Gods hand. Zo staat geschreven, getekend door hoop, in het begin van de schepping: het werd avond en het werd morgen – een nieuwe dag. Heer, leer ons zo onze dagen tellen, ons leven, getekend maar gedragen door hoop.

Tekst bij meditatief avondgebed dinsdag 7 april, bij Markus 8: 34-37 – Getekend door moed

Getekend leven – dit motief is verbindend in deze drie avonden aan het begin van wat de Stille Week wordt genoemd. Stilte draagt ons, kan ons brengen tot een dieper verstaan – misschien ook van onszelf – wij die leerling willen zijn, in het spoor van Jezus. Hem, de weg die hij onder mensen is gegaan, willen we ook meer en meer leren peilen.

Over navolging spreekt hij – Jezus. En over wat dat oplevert, en wat dat mensen, zoals u en ik, ook kost. Wij willen onszelf niet verliezen. Wij willen controle houden over ons leven. Toch lukt dat ons niet, zeker niet in deze weken en maanden waarin het leven nagenoeg stilstaat. Een onzichtbaar virus maakt dat we de controle over eigen leven en ritme daarin, zijn kwijtgeraakt. Spannend blijft de vraag wat we uiteindelijk aan deze tijd over houden – blijken te hebben gewonnen aan inzicht in ons bestaan. Leren we nu echt goed uitzeven wat belangrijk is in ons leven en wat niet? Vooral dat ene woord van Jezus houdt me nu bezig; wat baat het de mens de gehele wereld te winnen, maar aan zijn ziel schade te lijden? Die ziel, denk ik, is in onze tijd ook de collectieve ziel – moeder aarde die schade lijdt. Als we zoveel vliegen kriskras over de wereld, als we zoveel vlees eten, dieren ophokken, dan warmt de aarde op, grijpen virussen hun kans. Moeder aarde slaat dan terug. Het loslaten van die verwoestende levensstijl kan winst opleveren. Meer onthouding, meer matiging, kan wel eens behoren tot de weg die Jezus in deze tijd van ons vraagt. Wat we winnen is: verdieping in bewust leren leven. Dat is respectvol, inclusief leven, waardoor ook moeder aarde en kwetsbare mensen kunnen opleven. Deze nieuwe, deels hervonden, manier van leven kan ons leven tekenen. Tekent u mee?

Tekst bij meditatief avondgebed op woensdag 8 april, Johannes 8: 1-11 – Getekend door liefde

Getekend leven – dat is de verbindende draad door deze eerste dagen van de Stille week. Jezus leert ons gerichtheid op de toekomst in zijn Bergrede. Dat voorwaartse leven, gedragen door belofte, wil ook ons leven tekenen door hoop. Het loslaten van controle over eigen stijl van leven betekent niet enkel verlies. Het loslaten vraagt moed en levert een verdiept besef op van verbondenheid die er werkelijk toe doet. Op die winst wijst Jezus in zijn gesprekken onderweg.

Vanavond volgen we Jezus verder. We zijn getuige van een tafereel, waarin Jezus zich even wijs als verrassend verhoudt tot zijn omstanders. In zijn houding is het de liefde en vergeving, die niet alleen een overspelige vrouw maar alle omstanders wil plaatsen in een nieuwe ruimte.

Wat schreef Jezus tot twee maal toe in het zand? We weten het niet. Het miste zijn effect niet op omstanders, tegenstanders die Jezus klem wilden zetten. Wat we lezen is zijn woord: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Dat woord moet als een boemerang hebben gewerkt. Wat blijft als mensen, als u en ik, geraakt worden door dit woord? Mildheid in oordeel over de ander, dat verbonden blijft met streng en eerlijk kijken naar jezelf.

Wie zichzelf blijft zien in de spiegel van de ander, juist ook met zijn of haar misstap, die praat zonde niet goed. Wat overheerst, is het besef: ook ik had die misstap kunnen maken. Het is de liefde die ons zo leert kijken naar de ander. Jezus, opnieuw hij, gaat ons daarin voor.

Hij opent ons de ogen voor die gulden leefregel: behandel een ander zo, zoals je ook zelf behandeld wilt worden. Daarin schuilt diepte en wijsheid van liefde, die ook ons leven wil tekenen. Door de diepten heen van afwijzing en verraad hield Jezus vast aan deze weg van getekende liefde. Dat maakt ons stil. Zo gaan we de laatste dagen in, op weg naar Pasen – als getekende mensen.

Op WITTE DONDERDAG, de avond van het Laatste Avondmaal voor Jezus en zijn leerlingen. Volg deze LINK voor de tekst van de overdenking die ds. Egbert Rietveld zou hebben uitgesproken tijdens de dienst die gepland stond op Witte Donderdag 2020 in Hoedekenskerke, t.g.v. de gezamenlijke federatiedienst.

Herdenking 75 jaar bevrijding in Driewegen

Op initiatief van de Dorpsraad van Driewegen wordt herdacht dat precies 75 jaar geleden Driewegen werd bevrijd van de Duitse bezetting. Er is hevig geschoten in het dorp en er zijn heel wat burgers en soldaten omgekomen die dag. Sommige mensen waren juist vanuit elders naar Driewegen gekomen om veilig te zijn en maar kwamen die dag om het leven.

Samen met de school, dorpsgenoten en andere belangstellenden staan we stil bij deze gebeurtenissen, opdat we nooit vergeten.

De kinderen van basisschool ‘t Opstapje zijn door hun meester en juffen voorbereid en hebben allemaal meegewerkt aan de herdenking van de Slag om de Schelde. Er zijn gedichten en een lied ingestudeerd en er zijn doeken geverfd die nu in het Bevrijdingsmuseum hangen.
Ooggetuige mw. Bep van de Velde vertelt kort over wat er gebeurde tijdens de bevrijding. Zij woonde destijds met haar ouders en broer in de polder tussen Driewegen en Ellewoutsdijk.
groep 1 en 2 't Opstapje zingen lied 'Vrij zijn is zeggen/denken wat je wil' 29okt2019
De jongste leerlingen zingen het lied ‘Vrij zijn is zeggen/denken wat je wil’.
Kranslegging herdenking gesneuvelden 29 oktober 1944
Kranslegging herdenking gesneuvelden 29 oktober 1944
Na de kranslegging wordt de vlag die half stok hing in top gehesen als teken van onze vrijheid.

Intrededienst ds. Jörg Buller – 1 september 2019

Zondagmiddag 1 september maakte de gemeente kennis met onze nieuwe predikant ds. Jörg Buller die werd ingezegend door onze consulent ds. Egbert Rietveld. Er waren toespraken door collega voorganger mw. Mathilde Meulensteen, preases van de classis Delta ds. Piet de Graaf, de voorzitter van H. Damiaanparochie kern Ovezande, dhr. Ad Schenk en de burgemeester van de gemeente Borsele, dhr. Gerben Dijksterhuis. Na afloop was er gelegenheid ds. Buller, zijn echtgenote en hun twee zonen de hand te drukken.

Ds. Jörg Buller, predikant prot.gem. DEO vanaf 1 september 2019

Ter gelegenheid van de Zeeuwse kerkendag in 2015 heeft ds. Arie van der Maas een lied geschreven, dat werd gezongen en opgenomen in de RK-kerk te Ovezande m.m.v. koor Pius X en DEO-zangers/zangeressen uit Driewegen. Het lied is getiteld ‘Ontvangen land’ en kunt u via deze LINK beluisteren.