ANBI

Toelichting

De Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandige onderdelen (waaronder gemeenten, diaconieën en classes) zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit is vastgelegd in een zogenaamde groepsbeschikking ANBI. Belangrijkste voordeel van deze ANBI-status is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Giften aan de kerk (bijvoorbeeld Kerkbalans) komen voor giftenaftrek bij de aangifte inkomstenbelasting in aanmerking.

Vanaf 1 januari 2016 moet de Protestantse Kerk en al haar onderdelen aan nieuwe regels van de belastingdienst voldoen. Hierbij hoort het openbaar maken, bij voorkeur op een eigen website, van gegevens. De link wordt door de belastingdienst opgenomen in het zogenaamde ANBI – register.

 

Algemeen

Naam Protestantse gemeente Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande
RSIN / Fiscal nummer 824133444
Website www.pkndeo.nl
Adres van Tilburghstraat 50, 4438 AK Driewegen
E-mail
Aantal lidmaten 62
Aantal doopleden 135
Totaal aantal leden

197

Bestuur De gemeente wordt bestuurd door een door de leden van de gemeente gekozen kerkenraad. Deze telt zes ambtsdragers: twee ouderlingen, twee diakenen, een ouderling – kerkrentmeester en een predikant. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit de ouderling – kerkrentmeester en een kerkrentmeester, zij worden bijgestaan door een administrateur en het Kantoor der Kerkelijke Administratie (KKA), Postbus 675, 3800 AR Amersfoort.
Samenstelling Kerkenraad:

 

zie onder 

https://www.pkndeo.nl/wie

Beleidsplan:

 

zie onder

 https://www.pkndeo.nl/wie

Inbedding landelijke kerk en missie en visie Zie www.protestantsekerk.nl algemeen en voor missie en visie: http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Default.aspx in het bijzonder.
Beloningsbeleid De beloning van de predikant is geregeld in de ‘generale regeling rechtspositie predikanten’. U kunt deze vinden via de link: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/predikanten/Paginas/Default.aspx
Leden van kerkenraad, colleges, commissies en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

College van kerkrentmeesters

Voorzitter A.K. Krijger, Paulushoekseweg 5 – Driewegen tonnikrijger@zeelandnet.nl
Administratie H.C.C.M. Gerards, Driewegen
KvK 7640 0891
Accountant Kantoor der Kerkelijke Administratie (KKA). Postbus 675, 3800 AR Amersfoort
Bank: NL37 RABO 0315 2536 57 t.n.v. Protestantse gemeeente DEO, Driewegen

 

DIACONIE

Voorzitter T.A. Boer, Schoondijksedijk 35, 4438 AR Driewegen, theanne69@gmail.com
Secretaris W. Verhage-van Dorp, Driewegen
Administratie W. Verhage-van Dorp, Driewegen
Accountant Kantoor der Kerkelijke Administratie (KKA). Postbus 675, 3800 AR Amersfoort
KvK niet ingeschreven
 Bank: NL21 RABO 0315 2503 56 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente DEO, Driewegen