Veilige kerk

Onze gemeente kiest ervoor om een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat we elkaar met respect behandelen en dat mensen met een speciale taak of functie geen misbruik maken van hun positie. We denken dan aan vormen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en dreiging binnen de kerkelijke gemeenschap.

Om een veilige gemeente te zijn voor alle leden spreken we regelmatig in bijeenkomsten en vergaderingen over wat veilig en respectvol betekent in onze onderlinge contacten. Een vertrouwenspersoon helpt daarbij.

Vanuit de PKN-Ring Goes zijn twee vertrouwenspersonen benoemt. Een ervan is ‘onze’ kerkenraadsvoorzitter Jaap de Graaf, de ander is voormalig geestelijk verzorger mw. Inge van Eck.

Alle gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht als men een ervaring of zorg wil bespreken over grensoverschrijdend gedrag. Dat wil zeggen, voor DEO is alleen mw. Van Eck aanspreekpunt omdat Jaap als gemeentelid te dichtbij staat. 

U kunt bij mw Van Eck terecht met uw verhaal, vragen, vermoedens en meldingen. Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen en bij aangiftes en klachtenprocedures. Zij doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat, zij zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon.

De vertrouwenspersonen zijn voor hun taak toegerust en ervaren. Uw verhaal is bij hen in veilige handen en wordt niet met anderen gedeeld zonder uw toestemming.

Voor DEO is dus de vertrouwenspersoon:

Mw Inge van Eck, tel.  06 51 36 22 33; e-mail: ingevaneck@zeelandnet.nl

(voormalig geestelijk verzorger van Ter Valcke, centrum voor zorg en revalidatie in Goes)